Allmänna avtalsvillkor mellan Svensk Kärnkraft AB och konsument

1. Inledande bestämmelser

1.1. Dessa allmänna avtalsvillkor gäller för Svensk Kärnkraft AB:s (”Svensk Kärnkraft”) avtal om försäljning av el till konsument ("Kund" eller ”Kunden”) med Svensk Kärnkraft som elleverantör (”Avtalet”). Förutom genom dessa avtalsvillkor regleras Avtalet även av branschens allmänna avtalsvillkor EL 2012 K (rev 2), framtagna av Energiföretagen Sverige och Konsumentverket.

Om bestämmelse i dessa avtalsvillkor står i strid med EL 2012 K (rev 2), äger bestämmelsen i dessa avtalsvillkor företräde.

Om särskild bestämmelse tas in i det enskilda avtalet mellan Svensk Kärnkraft och Kunden, äger den företräde framför de allmänna avtalsvillkoren.

1.2. Dessa allmänna avtalsvillkor gäller tillsvidare. Svensk Kärnkraft har dock rätt att införa ändringar i villkoren. Sådana ändringar träder tidigast i kraft två månader efter det att Svensk Kärnkraft har skickat ett meddelande därom till alla Kunder, med information om de nya villkoren, alternativt var Kunden kan finna de nya villkoren. Svensk Kärnkraft ska därvid särskilt ange vilka ändringar som är genomförda och att Kunden har rätt att säga upp avtalet.

1.3. Leverans av el till Kund förutsätter att Kunden har ett giltigt elnätsavtal med elnätföretaget i det geografiska område där Kundens uttagspunkt är belägen. Avtalet mellan Svensk Kärnkraft och Kunden omfattar inte anslutning till elnät, utan detta regleras i annat avtal mellan Kunden och elnätsföretaget.

Svensk Kärnkraft åtar sig att leverera el till den uttagspunkt som Kunden anvisar.

1.4. Genom Kundens godkännande av dessa allmänna avtalsvillkor lämnar Kunden ett anbud om att ingå Avtal med Svensk Kärnkraft samt en fullmakt till Svensk Kärnkraft för att inhämta information från Kundens nuvarande elleverantör och med det elnätsföretag där kunden har ett gällande avtal, syftande till att överta elleveranserna till kunden så snart som möjligt.

Den information som Svensk Kärnkraft inhämtar från nuvarande elleverantör och elnätsföretag har som syfte att underlätta byte av elleverantör till Svensk Kärnkraft. Fullmakten för inhämtning av sådan information omfattar all nödvändig information, såsom nuvarande elleverantör, anläggningsuppgifter (uttagspunkten), nuvarande avtalsvillkor med befintlig elleverantör, uppsägningstider, bindningstider och annan relevant information.

Den fullmakt som Kunden ger till Svensk Kärnkraft är giltig till dess att leverantörsbytet till Svensk Kärnkraft är genomfört.

1.5 Svensk Kärnkraft äger, utan vidare motivering, rätt att neka nya Kunder att ingå Avtal. Genom Kundens godkännande av dessa allmänna avtalsvillkor godkänner Kunden att Svensk Kärnkraft genomför en sedvanlig kreditupplysning.

I händelse av bristande kreditvärdighet kan Svensk Kärnkraft kräva tillägg till dessa allmänna avtalsvillkor i form av deposition eller annan säkerhet.

2. Avtalet, uppsägning, flytt och Svensk Kärnkrafts skadeståndsansvar

2.1. Svensk Kärnkraft åtar sig att sälja el till Kunden enligt villkoren i Avtalet, d v s det särskilda avtalet med Kunden, dessa allmänna avtalsvillkor, branschens allmänna avtalsvillkor EL 2012 K (rev 2) och tvingande lagar och regler i övrigt. Svensk Kärnkraft åtar sig att genom balansansvarigt företag tillse att den el som Kunden förbrukar motsvaras av el producerad genom kärnkraft.

2.2. Avtalet börjar att gälla när Kunden är godkänd av Svensk Kärnkraft och erhåller en bekräftelse från Svensk Kärnkraft. Elleveransen till Kund påbörjas så snart Svensk Kärnkraft kan överta leveransen från tidigare elleverantör, eller så snart Svensk Kärnkraft kan påbörja leveransen i fall av ny uttagspunkt.

2.3. Om ingenting annat är särskilt avtalat med Kund, löper Avtalet tills vidare utan särskild uppsägningstid.

2.4. Avtals-, uppsägnings- och bindningstid i 2.3 gäller inte om annat har avtalats mellan Svensk Kärnkraft och Kunden.

Om särskilt avtal har träffats om viss tid, ska även vad som gäller avseende förlängning av avtalet regleras.

Om annan, längre tid har avtalats särskilt äger Svensk Kärnkraft rätten att debitera Kunden en särskild inlösenavgift ifall Kunden avbryter sådant avtal i förtid. Avgiftens storlek regleras i det särskilda avtalet tillsammans med den särskilda uppsägnings- och bindningstiden.

2.5. I händelse av att Kund flyttar under pågående avtalstid fortsätter Avtalet att gälla på den nya anläggningen. Det är kundens ansvar att meddela flytt senast 14 dagar innan sådan flytt sker. I ett sådant meddelande ska uppgifter om ny uttagspunkt (anläggnings-ID) finnas med samt datum för inflyttning.

2.6. Svensk Kärnkraft ansvarar för skada hos Kunden enligt bestämmelserna i 2.10 – 2.15 i EL 2012 K (rev 2).

3. Ångerrätt enligt lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler

3.1. Enligt lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (distansavtalslagen) har Kund ångerrätt vid ingående av avtal med Svensk Kärnkraft på distans eller utanför affärslokal. Ångerrätten gäller i 14 dagar från det att Avtalet har ingåtts. Nedan följer information och villkor för ångerrätten i enlighet med distansavtalslagen.

3.2. Kundens avtalspart är 

Svensk Kärnkraft AB, 559215-6078 
Tel. kundtjänst: 010-1014020
E-post: [email protected]

3.3. Den produkt som Kunden köper utgörs av el, som levereras till kundens uttagspunkt. Svensk Kärnkraft åtar sig att genom ursprungsgarantier tillse att den el som Kunden förbrukar motsvaras av el producerad genom kärnkraft.

3.4. Priset på elen är rörligt och beräknas enligt bestämmelserna i de allmänna villkorens avsnitt 4, om ingenting annat särskilt avtalas med Kund.

3.5. Fakturering sker månadsvis avseende förbrukningen föregående månad. Fakturerings- och betalningsvillkoren framgår av de allmänna villkorens avsnitt 5.

3.6. Normalt krävs inte att Kunden ställer säkerhet för sin förmåga att betala. I händelse av bristande kreditvärdighet kan Svensk Kärnkraft kräva deposition eller annan säkerhet, vilket då anges i ett särskilt avtal med Kunden.

3.7. Kunden har rätt till ersättning vid skada som Svensk Kärnkraft ansvarar för enligt allmänna villkor och lag. Skadeståndsskyldigheten utvecklas närmare i 2.10 – 2.15 i EL 2012 K (rev 2), som utgör allmänna villkor vilka har tagits fram av Energiföretagen Sverige och Konsumentverket. Kunden ska reklamera skadan till Svensk Kärnkrafts kundtjänst. Anspråk på ersättning ska enligt ellagen reklameras inom två år från det att skadan inträffade. Görs inte det, förlorar Kunden sin rätt till ersättning för den uppkomna skadan.

3.8. Kunden har ångerrätt vad gäller Avtalet med Svensk Kärnkraft inom 14 dagar från det att Avtalet ingicks. Avtalet anses ha ingåtts när Kunden är godkänd av Svensk Kärnkraft och har fått en bekräftelse på detta. Ångerrätten utnyttjas genom att Kunden skriftligen vänder sig till Svensk Kärnkrafts kundtjänst, anger namn, personnummer och adress och meddelar att denne har ångrat sig vad gäller Avtalets ingående.

  • Exempel 1: Kund säger upp Avtalet den 20 mars. Avtalet upphör då vid månadsskiftet april/maj.
  • Exempel 2: Kund säger upp Avtalet den 26 mars. Avtalet upphör då vid månadsskiftet maj/juni.
  • Exempel 3: Kund säger upp Avtalet den 5 april. Avtalet upphör då vid månadsskiftet maj/juni.

3.10. Om Svensk Kärnkraft och Kunden inte är överens, kan Kunden söka oberoende rådgivning hos Konsumenternas Energimarknadsbyrå. Vidare kan Kunden vända sig till Allmänna reklamationsnämnden för att få en tvist prövad utan att behöva gå till domstol. Allmänna reklamationsnämndens avgöranden är rådgivande.

Kontaktuppgifter till de ovanstående organen återfinns på Svensk Kärnkrafts hemsida.

4. Prissättning

4.1. Om inget annat avtalats särskilt med Kund gäller rörligt pris. Rörligt pris beräknas på den uppmätta förbrukningen timme för timme som elnätsföretaget rapporterar till Svensk Kärnkraft för Kundens anläggning. Priset beräknas genom att inköpskostnaden inom respektive elområde för förbrukningen under varje enskild timme på dygnet, inklusive kostnader för elcertifikat, elmäklares avgifter samt andra nödvändiga avgifter för elhandel, summeras för respektive Kund och kalendermånad. Till detta görs ett vinstpåslag om 5 öre per kilowattimme inklusive moms.

4.2. Utöver det beräknade priset per förbrukad kilowattimme debiteras Kund även en abonnemangsavgift om 45 kronor inklusive moms per kalendermånad.

5. Fakturering och betalning

5.1. Svensk Kärnkraft fakturerar Kund månadsvis för föregående kalendermånads elförbrukning och abonnemangsavgift.

5.2. Betalning ska vara Svensk Kärnkraft tillhanda på angivet konto senast på den förfallodag som anges på fakturan. Om fakturan är pantsatt ska betalning ske till panthavarens konto enligt anvisning på fakturan. Vid försenad betalning åläggs dröjsmålsränta enligt räntelagen och lagstadgade avgifter kan tillkomma.

5.3. Fakturan skickas till Kundens e-postadress. Kunden kan, efter överenskommelse med Svensk Kärnkraft, erhålla faktura på annat sätt. Kunden ansvarar härvid för att meddela Svensk Kärnkraft förändringar vilka berör fakturering och betalning, såsom ny e-postadress eller nytt telefonnummer.

5.4. Vid försenad eller utebliven betalning kommer Svensk Kärnkraft att vidta påminnelse- och inkassoåtgärder enligt gällande lag. Kunden kan så småningom även, efter särskilt förfarande enligt EL 2012 K (rev 2) och lag, få elleveransen avstängd.

6. Övrigt

6.1. Endast efter godkännande från Svensk Kärnkraft kan Kund överlåta Avtalet till annan part. Svensk Kärnkraft äger rätt att överlåta Avtalet med Kund till annat bolag inom samma koncern som Svensk Kärnkraft.

6.2. För den händelse att lagstadgade skatter, andra avgifter eller pålagor beslutas har Svensk Kärnkraft rätt att påföra dessa på Kund under pågående avtalstid utan att Kund särskilt meddelas om detta.

6.3. För behandling av personuppgifter gäller EU:s dataskyddsförordning (GDPR). I och med ingående av Avtalet samtycker Kunden till att Svensk Kärnkraft, eller annat bolag i samma koncern, kan kontakta Kunden i informations- och marknadsföringssyften.

6.4. För ytterligare information om Kunders rättigheter, branschvillkoren EL 2012 K (rev 2), prissättning, hur Kund lämnar klagomål, samt vart Kunden kan vända sig för information, tvistelösning och oberoende användarrådgivning hänvisas till Svensk Kärnkrafts webbplats. 

Informationen kan även erhållas via e-post från Svensk Kärnkrafts kundtjänst.

Webbplats: www.karnkraft.se
Telefon kundtjänst: 010-1014020
E-mail kundtjänst: [email protected]

High energy! Teckna dig för en strålande affär!

Det är busenkelt att byta till Svensk Kärnkraft. Med din nuvarande elräkning till hands fyller du bara i uppgifterna så sköter vi resten!

Bli kund idag